Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานสำคัญกระทรวงพาณิชย์ 99 วัน
watermark

           วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานสำคัญกระทรวงพาณิชย์ 99 วัน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางทัศนีย์ กองแดง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลง โดย 7 นโยบายเร่งด่วน กำหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ 15 เป้าหมาย ภายใน 99 วัน ได้เป็น 3 ซ่อม เพื่อลดช่องว่าง 8 สร้าง เพื่อต่อเติม และ 4 เสริม เพื่อยั่งยืน
           • 3 ซ่อม เพื่อช่วยลดช่องว่าง
                1) ช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพประชาชน 7,758 ล้านบาท
                2) ช่วยเกษตรกร กระจายผลผลิตรวมกว่า 9,000 ตัน
                3) ช่วยผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกทางการค้า, หาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ, เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
           • 8 สร้าง เพื่อต่อเติม
                1) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
                2) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในการแข่งขัน
                3) สร้างกลไกพาณิชย์จังหวัด ฑูตพาณิชย์และทีมไทยแลนด์
                4) สร้างยุทธศาสตร์การค้าชายแดน/ผ่านแดน
                5) สร้างยุทธศาสตร์การส่งออกให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง
                6) สร้างแต้มต่อทางการค้าด้วย FTA
                7) สร้างอาชีพ สร้างโอกาสทางการค้าด้วย Soft Power
                8 ) สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยนวัตกรรม
           • 4 เสริม เพื่อยั่งยืน
                1) เสริมกลไกเพื่อรักษาระดับสินค้าเกษตร
                2) เสริมยุทธศาสตร์ของหน่วยงานรองรับการเปลี่ยนแปลง
                3) เสริมมาตรฐาน SMEs ไทย
                4) เสริมขีดความสามารถทางการค้าไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,263