Header Image
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด
watermark

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์จังหวัด

   วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งความสุขและสร้างสรรค์”

 

   พันธกิจ
พลิกโฉมการพัฒนา เดินหน้าสร้างเมืองน่านเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สังคมยั่งยืน เศรษฐกิจได้รับการต่อยอด สร้างมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ และเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 สุขภาพดีสร้างโอกาสและสังคมที่ร่มเย็น
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 สุขเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมูลค่าสูง
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 สุขเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,282