Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา
พาณิชย์จังหวัดน่าน

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นางนันทกานต์ สบานงา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

นางสาวฟองนวล ข้ามเขา
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 

นายปริวัตร ปันคำ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 

นางสาวผุสดี ยานะแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

 

นางกฤตพร แดนนารินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายวัชรินทร์ ยะวิญชาญ
พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

นายชัยภัทร ศรีปรางค์ทอง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 

นางสาวสุภลักษณ์ สอนยศ
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมือง

 

 

นางรัตติกาล เทพมะโน
เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเวียงสา

 

นางสาวเปมิกา พรมถานา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นายจักรกฤษณ์ คำมงคล
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวมณีรัตน์ นันทิยา
พนักงานทำความสะอาด

 

  

นางปนัดดา คำมงคล 
พนักงานทำความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นางบุษรา ใจยศ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

 

นางสาวสุธาดา สุทธะ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

 

นายธีระพันธุ์ แปงเครื่อง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางสาวระพีพรรณ วงศ์พุทธคำ
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 

นางสาวปาณิสรา แพงคำ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 

นางสาวทักษิณา ทองประไพ
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 

นายอภิวัฒน์ กันทร
เจ้าหน้าที่ Salesman จังหวัด
 
 

 

นางสาวอุไรวรรณ  เอกพันธ์
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 

นางทัศนีย์ กองแดง
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

 

นางสาวนงนุช ทองสุข
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
 
 

 

นายอมรเทพ ดีดพิมาย
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
 

 

นางสาวหทัยรัตน์ กุลศรีไชย
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 

 นายเมตตา กรุณา

นางรสสุคนธ์ จันจองคำ
เจ้าหน้าที่การพาณิชย์

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,178