Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด"
watermark

        วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด" โดยพาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ดังนี้
        1) มอบหมายนางสาวนงนุช ทองสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนายชัชวาลย์ ธนะขว้าง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม onsite ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
        2) มอบหมายนางสาวปาณิสรา แพงคำ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนางสาวหทัยรัตน์ กุลศรีไชย เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรม online ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
        เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ, การรับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ, การใช้งานระบบบริการทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (DIP e-Service), การสนับสนุนงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า) รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,210