Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ครั้งที่ 1/2567
watermark

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand) รายสาขา 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย  2. สาขาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ 3. สาขาสิ่งประดิษฐ์ ของที่ระลึก ของใช้และของประดับตกแต่ง และ 4. สาขาท่องเที่ยวและบริการ (ประเภทที่พัก , ร้านอาหาร) ในการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand และ Nan Brand Premium) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายเทวา ปัญญาบุญ) เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน 
        ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้กำหนดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN Brand) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของจังหวัดน่านว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และของจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN Brand)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,191