Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
watermark

        วันที่ 23 มกราคม 2567 พาณิชย์จังหวัดน่าน มอบหมายนางทัศนีย์ กองแดง หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ออกหน่วยบริการ & ประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว ตำบลปัว จังหวัดน่าน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,202